Niniejszy regulamin sprzedaży został przyjęty przez podmiot prowadzący sklep online – Esprit Design Łukasz Brzostek z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym przy ul. Tęczowej 7, 05-126 Nieporęt, posiadający NIP (VAT UE): 5242548804 oraz REGON: 146708125, (dalej zwany „Sprzedawcą”).

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Poniższe Ogólne Warunki Umowne (OWU) stosuje się, w każdym przypadku w wersji aktualnej na dzień złożenia zamówienia, do wszystkich umów sprzedaży, które Sprzedawca zawiera z kontrahentami, będącymi konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), zwanymi dalej „Klientami” lub „Klientem”, na podstawie ofert w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.fabrykapodkladek.pl oraz do ich realizacji.
1.2. Składając zamówienie, Klient akceptuje ww. Ogólne Warunki Umowne.
1.3. Dane kontaktowe Sprzedawcy, znajdujące zastosowanie również w zakresie polityki zwrotów, określonej w pkt. 3 poniżej, są następujące:

E-mail: kontakt@fabrykapodkladek.pl
Adres: Esprit Design Łukasz Brzostek, ul. Tęczowa 7, 05-126 Stanisławów Pierwszy

  1. ZAMÓWIENIE

2.1. Produkty przedstawione i reklamowane na stronie internetowej pod adresem www.fabrykapodkladek.pl nie są przedmiotem wiążącej oferty ze strony Sprzedawcy.

2.2. Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia. Prawo własności towaru przechodzi na Klienta z chwilą zawarcia umowy.

2.3. Faktura jest dostarczana Klientowi drogą elektroniczną. Klient ma prawo żądać dostarczenia faktury w formie papierowej.

2.4. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w przypadku gdy:

  1. a) towar zamówiony przez Klienta jest niedostępny. W tym przypadku odstąpienie od umowy następuje tylko w stosunku do tej części umowy, która dotyczy niedostępnego towaru;
  2. b) Klient pozostaje w zwłoce z zapłatą za poprzednie zamówienie, dostarczone mu na podstawie umowy zawartej między Sprzedawcą, a tym Klientem. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy Klient już dokonał zapłaty za zamówiony towar, pod warunkiem, że towar jest dostępny.

2.5. Składając zamówienie, Klient oświadcza, że jest świadomy tego, iż widoczność towaru na stronie internetowej pod adresem www.fabrykapodkladek.pl nie oznacza, iż towar ten jest rzeczywiście dostępny; Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z pkt. 2.4 a) Umowy, jeśli towar nie jest dostępny.

2.6. Sprzedawca, niezależnie od już potwierdzonych zamówień, nie jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej dostępności oferty online.

  1. DOSTAWA, ZWROTY I KOSZTY WYSYŁKI

3.1. Zamówione towary dostarczane są na adresy pocztowe na całym świecie, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca, w uzasadnionych przypadkach, może odmówić realizacji i wysyłki zamówienia w przypadku gdyby wiązałoby się to z nadmiernymi trudnościami (jak np. wysyłką na tereny objęte wojną, embargiem dostawy towarów, problemów z dostawą itp.).

3.2. Składając zamówienie, Klient decyduje w jakiej formie zostanie dostarczony towar. Preferowanym sposobem dostawy jest dostawa kurierska. W takim wypadku, firmą która dostarczy towar będzie InPost.

3.3. Jeśli dostawa nie zostanie zrealizowana w ciągu 2 tygodni od otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, Klient ma prawo odstąpić od umowy.

3.4. W przypadku zlecenia Sprzedawcy usługi dostarczenia towaru, naliczane są koszty przesyłki w wartości:
– Kurier InPost – 14,99zł,
– Kurier InPost za pobraniem – 18,99zł,
– Paczkomat InPost – 11,99 zł,
– Paczkomat InPost za pobraniem – 15,67 zł,
– List polecony priorytetowy – Poczta Polska – 8,70zł,
– List polecony ekonomiczny – Poczta Polska – 6,30zł,
– Paczka pocztowa – Poczta Polska – 14zł,
– Paczka pocztowa pobraniowa – Poczta Polska – 16,50zł.

Prawo do odstąpienia od umowy – pouczenie

3.5. Przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

3.6. Czternastodniowy termin odstąpienia od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, inna niż przewoźnik, obejmie towary w posiadanie.

3.7. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. przesyłając list zwykłą pocztą lub pocztą e-mail). Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, dołączonego do niniejszego regulaminu jako załącznik nr.1, jednak nie jest to obowiązkowe.

3.8. Dla zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed jego upływem, na dane kontaktowe wskazane w pkt. 1.3. Regulaminu (email lub adres korespondencyjny).

3.9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Skutki odstąpienia od umowy

3.10. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania przez nas Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyli Państwo przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną Państwu naliczone tytułem tego zwrotu dodatkowe opłaty na rzecz Sprzedawcy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przez nas towarów lub dostarczenia nam przez Państwa dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.11. Mają Państwo obowiązek zwrócić towary na nasz adres (Esprit Design Łukasz Brzostek, ul. Tęczowa 7, 05-126 Stanisławów Pierwszy) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.

3.12. Koszty odesłania towarów ponosi Klient. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za ewentualne zmniejszenie wartości towarów tylko wtedy, gdy jest ono wynikiem korzystania z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.

  1. WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość nie przysługuje w przypadku wysyłki towarów, które zostały wykonane zgodnie ze specyfikacją Klienta lub jednoznacznie zostały dostosowane do jego zindywidualizowanych potrzeb (np. indywidualny nadruk, identyfikacja towaru imieniem lub nazwiskiem klienta etc.).

  1. ZAPŁATA CENY

5.1. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN i zawierają ustawowy podatek VAT oraz podawane są każdorazowo na stronie internetowej koszty opakowania i przesyłki.

Zapłata ceny zakupu i kosztów przesyłki może zostać dokonana za pomocą: Przelewy24 (przelewy online, płatności BLIK, płatność kartą, apple pay, google pay)

5.2. W przypadku zakupu za pobraniem Klient ponosi dodatkowe koszty pobrania, na które nie ma wpływu i które są naliczane przez wybraną przez Klienta firmę kurierską.

  1. RĘKOJMIA

6.1. Prawa Klienta z tytułu rękojmi w przypadku wady kupowanego towaru regulowane są przez przepisy ustawowe. Sprzedawca jest uprawniony odmówić wykonania wybranego przez Klienta rodzaju świadczenia z rękojmi, gdyby wiązało się ono z nadmiernymi kosztami, a możliwe jest wykonanie świadczenia innego rodzaju bez szkody dla Klienta.

6.2. Okres rękojmi wynosi dla Klienta rok od dostawy towaru.

6.3. Klient powinien zgłosić swoje roszczenia tytułem rękojmi, podając swoje nazwisko i adres, numer zamówienia artykułu oraz pokrótce – podstawy swojego roszczenia w ww. okresie na adres email kontakt@fabrykapodkladek.pl, albo według Państwa wyboru, listownie za pośrednictwem poczty na adres: Esprit Design Łukasz Brzostek, ul. Tęczowa 7, 05-126 Stanisławów Pierwszy.

6.4. Czas w jakim Sprzedawca rozpatrzy roszczenia wynosi 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

6.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady dostarczonego towaru, które powstały w wyniku niewłaściwego używania towaru lub jego zmiany w sposób niezatwierdzony przez Sprzedawcę. Powyższe znajduje zastosowanie także wtedy, gdy Klient nie przestrzega zaleceń dotyczących postępowania z towarem i jego konserwacji.

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę są zawarte w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie www.fabrykapodkladek.pl

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Wszystkie czynności prawne pomiędzy Sprzedawcą a Klientem podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.

8.2. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Umownych są nieskuteczne w całości lub w części, pozostałe postanowienia zachowują moc obowiązującą.

Data przyjęcia Regulaminu Sprzedaży 03.10. 2020r.

Koszyk

0

Koszyk jest pusty.